Ινστιτούτο Γεωπεριβάλλοντος

Το Ινστιτούτο Γεωπεριβάλλοντος αποτελεί πλατφόρμα συνεργασίας ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων, φορέων δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα και επιχειρήσεων. Ιδρύθηκε το 2004 με αντικείμενο την πειραματική ανάπτυξη και την εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. Παρέχει ένα ευέλικτο πλαίσιο ανάληψης μελετών και έργων από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, γεφυρώνοντας την βασική και εφαρμοσμένη έρευνα με τις ανάγκες της κοινωνίας.

Οι βασικότερες κατηγορίες μελετών αφορούν στην διαχείριση υδατικών πόρων και εδαφικού καλύμματος, την διαχείριση και προστασία της παράκτιας ζώνης, την αξιοποίηση των φυσικών πόρων και την γεωαρχαιολογία. Παραλληλα, το Ινστιτούτο εξειδικεύεται στην ανάπτυξη γεωπληροφοριακών συστημάτων, αναλαμβάνει την συλλογή δεδομένων πεδίου, καθώς και την υλοποίηση περιβαλλοντικών μετρήσεων.

Με ισχυρή παρουσία σε εθνικά, περιφερειακά και ευρωπαϊκά προγράμματα ενισχύει την καινοτομία, εκδίδει βιβλία, διοργανώνει διεθνή συνέδρια και υλοποιεί πλήθος εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.